Záruky spokojenosti a vrácení peněz

Požaduji...

Záruku vrácení peněz - Záruku spokojenosti - Rozhodnutí bez rizika - Záruky v praxi - 100 dní n a zkoušku- Bezpečnostní pojistky

 

Získejte ojedinělé záruky

Od našich klientů vím, jak je těžké najít šikovnou účetní firmu a minimalizovat rizika spojená chybným výběrem. Přitom jde o důležité a dlouhodobé rozhodnutí.

 

Absolutní záruka vrácení peněz

Jsem si přínosem pro vaše podnikání tak jistý, že vám nabízím toto - vrátím vám peníze, pokud nebudete spokojeni s tím, jak vám moje firma vede účetnictví, zpracovává mzdy nebo poskytuje daňové poradenství. Máte 100 dní na zkoušku, abyste zjistili zda je DAUSYS pro vás.

 
 

Záruka spokojenosti

 V praxi se obvykle uzavírá smlouva o spolupráci s několikaměsíční výpovědní dobou, která dává možnost oběma smluvním stranám připravit se na ukončení vztahu.

Tato výpovědní doba se však může na počátku smluvního vztahu obrátit ve váš neprospěch. A to v případě, kdy záhy zjistíte, že nejste spokojeni se svým výběrem. Nevyhovující spolupráci byste rádi ukončili hned, ale jste smluvně vázáni ještě několik měsíců v trvání nevyhovující smlouvy.

Jak ale dobře vybrat a nekoupit zajíce v pytli? Neexistuje žádná "demoverze" vedení účetnictví nebo zpracování mezd na vyzkoušení. Všichni víme, že internetová a obecně marketingová prezentace snese doslova vše. Navíc někdy nepomůže ani doporučení od někoho známého, protože co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého.

Rozumím tomu a ve své firmě jsem to vyřešil tak, že v prvních 6-ti měsících můžete spolupráci kdykoli ukončit bez výpovědní doby

Pro nás však stále platí standardní výpovědní doba. Jste tak sami chráněni a současně máte možnost se svobodně kdykoli rozhodnout, zda s námi chcete pokračovat.  Svým zákazníkům nabízím to samé, co bych na jejich místě sám požadoval - záruku spokojenosti a žádné závazky, dokud nezjistím, zda je dodavatel pro mne skutečně dobrý.

Rozhodnutí bez rizika

Rozhodnutí bez rizikaJako majitel firmy vám dávám záruku, že vaše rozhodnutí je bez rizika.  Jako důkaz, že se nejedná o polopravdu nebo falešný marketingový trik s nenápadnými písmenky pod čarou, si můžete předem pročíst konkrétní smluvní ustanovení. Tedy žádné "líbivé prodejní řeči a odvážná prohlášení, na které se stejně potom zapomene...". S poctivým obchodním vzta hem to myslím skutečně vážně. Nic neskrývám, přesvědčte se sami:

Záruky v praxi - můžete si pročíst smluvní ustanovení PŘEDEM

Článek II. – Záruky

 1. Záruka spokojenosti – Odběratel je oprávněn ukončit smlouvu bez ohledu na délku sjednaného závazku a délku sjednané výpovědní lhůty v prvních šesti měsících trvání služby za podmínek uvedených v článku VI. odst. 5 této smlouvy.
 2. Záruka vrácení peněz I - Odběratel má právo do 100 dnů ode dne účinnosti této smlouvy vztah jednostranně vypovědět s účinností ke dni doručení písemného podání obsahujícího výpověď na adresu sídla poskytovatele nebo na janocko.martin@dausys.cz. Odběrateli je v takovém případě vrácena plná cena za využívání služby.
 3. Záruka vrácení peněz II– V případě podstatného porušení smluvních ujednání ze strany poskytovatele, které zakládá právo odběratele odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v článku VI. odst. 3 této smlouvy, vrátí poskytovatel odběrateli smluvní odměnu ve výši 110 % posledních tří měsíčních odměn. Podmínkou vrácení odměn je jejich předchozí zaplacení odběratelem poskytovateli.
 4. Záruka bezplatného odstranění vad – Poskytovatel všechny reklamované chybné výkony, které způsobil, neprodleně odstraní. Náklady na odstranění chybných výkonů nese v plné výši poskytovatel.
 5. Záruka odborného postupu - Plnění podle této smlouvy bude poskytováno v souladu s odpovídajícími odbornými postupy a metodami.

 

Článek VI. – Platnost, účinnost, trvání a konec platnosti smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a je platná dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s účinností od ................... .
 2. Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba jsou 3 kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď je možná pouze písemnou formou.
 3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana podstatně poruší své povinnosti z této smlouvy. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména poskytovatelem zaviněné opakované prodlení s předáváním účetních výstupů trvající déle než 15 dnů, prodlení s úhradou odměny trvající déle než 30 dnů, prokázané porušení povinnosti mlčenlivosti a ztráta důvěry. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. V případě, že písemný projev vůle o vypovězení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy není možné druhé smluvní straně doručit nebo příjemce odmítne zásilku převzít, pak je učiněn druhý pokus o doručení. V takovém případě je doručeno dnem podání doporučené zásilky k poštovní přepravě. Stejné podmínky platí pro doručení vypovězení či odvolání plných mocí udělených mezi smluvními stranami.
 5. V případě ukončení smlouvy a po uhrazení všech pohledávek poskytovatele vůči odběrateli je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu předat odběrateli veškeré účetní výstupy v písemné nebo elektronické podobě, soubory elektronických dat, jejichž zpracováním se vytvářejí účetní výstupy, a vše, co poskytovatel od odběratele převzal.
 6. Využitím možnosti “Záruka spokojenosti” odběratelem. V tomto případě odběratel oznámí poskytovateli využití této možnosti písemně nejpozději do konce 6 měsíce následujícího po měsíci počátku běhu účinnosti této smlouvy. Zároveň je nutné, aby odběratel měl včas a řádně uhrazeny veškeré předpisy plateb. Při splnění těchto podmínek odběratelem je platnost smlouvy ukončena k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo poskytovateli oznámeno využití možnosti „Záruky spokojenosti“. Odběrateli je poskytovatelem účtována odměna do dne ukončení platnosti smlouvy. Poskytovatel uhradí převodem na účet uvedený odběratelem případný přeplatek za služby.

Bezpečnostní pojistky

Tyto záruky vám slouží jako bezpečnostní pojistky k tomu, že moje firma splní to, co slibuje. A na to, co slibuje, se můžete podívat zde:

 

Mohli bychom vám být užiteční?  Nic neriskujete. Můžete jen získat. 

 

Zaujaly Vás naše služby?

Můžeme vám být užiteční?

Zajímá vás cena?

Nezávazná poptávka

Chybí vám nějaká informace?

Potřebujete něco upřesnit?

Zeptejte se

 

 

Fill out my online form.