Zaručená mlčenlivost

Požaduji...

Mlčenlivost účetní firmy  - Mlčenlivost daňového poradce

 

Naši mlčenlivost a zachování Vašeho obchodního tajemství bereme velmi vážněVím, jak je pro vás mlčenlivost o finančních poměrech a obchodním tajemství vaší firmy důležitá. Proto jsem přímo do smlouvy nechal zapracovat závazek naší naprosté mlčenlivosti. Nejedná se o marketingové prohlášení. Jako důkaz si už dnes můžete prostudovat a sami posoudit smluvní ustanovení:

Mlčenlivost účetní firmy - smluvní ustanovení

  1. V souvislosti s poskytováním výše uvedeného předmětu smlouvy se poskytovatel zavazuje zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích s jakýmkoli vztahem k odběrateli, které se při poskytování služeb, konzultací a jednáních s odběratelem dozví, a které mu tímto budou zpřístupněny, jestliže tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Jedná se o veškeré doklady, dokumentaci a další informace poskytnuté odběratelem, které souvisí s plněním této smlouvy, informace o datech klientů a zákazníků odběratele a všechny související informace.

  2. Povinnost mlčenlivosti poskytovatel neporuší, plní-li poskytnutím informací povinnost, kterou mu ukládá zákon.

  3. Poskytovatel si je plně vědom, že veškeré výše zmíněné informace považuje odběratel za předmět svého obchodního tajemství a požívají tedy plné právní ochrany. Obdobně bude poskytovatel postupovat i ve vztahu k osobním údajům podléhajícím ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Poskytovatel je plně srozuměn, že obchodní tajemství odběratele a další údaje podléhající právní ochraně, se kterými bude seznámen, není oprávněn sdělit, zpřístupnit, využít pro sebe nebo pro jiný subjekt, ať již půjde o subjekt v konkurenčním postavení k odběrateli či jinou osobu, a to jak v průběhu spolupráce, tak i kdykoliv později.

  5. Veškeré informace poskytnuté podle této smlouvy, musí být použity výhradně pro potřeby odběratele. Touto smlouvou nedochází k převodu žádných práv týkajících se předmětů duševního vlastnictví.

  6. Ve spojitosti s touto smlouvou poskytovatel zaváže k utajování veškerých výše uvedených informací i všechny své zaměstnance a osoby, které pověří úkoly v souvislosti s realizací činností pro odběratele, tak, aby i tito byli plnohodnotně zavázáni ve smyslu této dohody. Pro případ porušení povinnosti těmito osobami přebírá poskytovatel plně odpovědnost za tyto osoby a případnou škodu způsobenou těmito osobami sám odběrateli nahradí. Pro případ porušení této povinnosti se poskytovatel zavazuje plně nahradit odběrateli vzniklou újmu.

  7. Poskytovatel se zavazuje pro případ prokázaného porušení této dohody o mlčenlivosti uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši(konkrétní částka je vždy doplněna po dohodě s klientem).

 

Mlčenlivost daňového poradce

Mlčenlivost daňového poradce

Dalším stupněm mlčenlivosti je mlčenlivost vyplývající přímo ze zákona pro našeho daňového poradce Martina Janočka, se kterým budete konzultovat komplikované a důvěrné záležitosti. Mlčenlivost je mu uložena ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství pod sankcí vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.

 

Nemůže se tak stát, že Vaše obchodní tajemství unikne a někdo je zneužije ke svému prospěchu.

 

Mlčenlivost je důležitá součást našeho vztahu s klientem. U nás zůstane vše pod pokličkou.

 

Zaujaly Vás naše služby?

Můžeme vám být užiteční?

Zajímá vás cena?

Nezávazná poptávka

Chybí vám nějaká informace?

Potřebujete něco upřesnit?

Zeptejte se

 

 

Fill out my online form.